EN SON YAYINLAR

Din ve Cinsellik

Turan Dursun - Din ve Cinsellik

Onanizm (Mastürbasyon, Yani Kendi Kendini Tatmin)

Yakup Peygamber'in Lea'dan olma oğlu Yahuda'nın, "Er", "Onan" ve "Şela" adlarında oğulları vardı. "Kendi kendini tatmin" (mastürbasyon) "Onan"a dayandırıldığı için, bu işe, "onanizm" de denir.

Onan, "mastürbasyon" yapmış mıdır ya da "Onan"ın yaptığı, cinsel birleşmeden sonra cinsel organını çekerek menisini yere akıtma işi miydi? Tevrat 'ta anlatılanlardan açıkça anlaşılmıyor bu:

"Ve vaki oldu ki Yahuda, kardeşlerinin yanındaydı ve Adullamlı bir adamın yanına indi. Ve onun adı Hira idi. Yahuda orada Kenanlı bir adamın kızını gördü, adamın adı Şua idi. Ve o kızı alıp yanına girdi ve kız gebe kalıp bir oğul doğurdu ve onun adını Er koydu. Ve yine gebe kalıp bir oğul doğurdu ve onun adını Onan koydu. Ve yine bir oğlan doğurup adını Şela koydu. Bu kadın doğurduğu zaman Yahuda Kezib'deydi. Yahuda ilk oğlu Er için bir karı aldı. Onun adı Tamar'dı. Er Rabbin gözünde kötüydü ve Rab onu öldürdü. Yahuda Onan'a dedi: Kardeşinin karısının yanına gir ve ona kayın-biraderlik görevini yap ve kendi kardeşine zürriyet yetiştir. Onan, o zürriyetin kendisinin olmayacağını bildi. Ve vaki oldu ki kardeşinin karısının yanına girdiği zaman, kardeşine zürriyet vermesin diye yere dökerdi. Ve Onan'ın yaptığı şey, Rabbin gözünde kötü oldu ve onu da öldürdü."

Burada anlatılanlardan anlaşılan şu: Yahuda’nın oğlu Er, işlediği bir günahtan ötürü Tanrı tarafından cezalandırılır ve öldürülür. Kardeşi Onan, Er'in dul kalan karısı Tamar'la evlenmek zorunda bırakılır. Çünkü "bekârlık" açıkça yasak edilmiş değildir ama, doğal da sayılmamaktadır. Yani belirli bir durumda bir erkeğin evlenmesi şarttır. Bir ağabey, eğer erkek çocuk doğurmadan ölecek olursa, küçük kardeşinin, ağabeyinin dul kalan karısıyla evlenmesi gerekir. Levirate (kocanın kardeşi) denen bu tür zorunlu evlenme, ilkel toplulukların çoğunda vardır. Yahudiler, pek sıkı uyguluyorlardı bu geleneği. Ama bu, evlenmek zorunda olan adam için her zaman hoş bir şey değildi. Üstelik böyle bir evlilikten doğan oğullar, ölen kardeşlerin meşru çocukları sayılıyordu." Onan da bu yüzden pek istememişti ağabeyinin karısı Tamar'la evlenmeyi.

Onan, istemeye istemeye Tamar'la yatmak üzere odaya girer, ama tohumunu Tamar'ın döl yatağına değil de, yere akıtır. Böylece geleneğe karşı çıkmış, suç işlemiş olur ve bu yüzden Tanrı tarafından cezalandırılarak öldürülür.

Ne var ki Tevrat'ın anlattıklarından bir nokta pek iyice anlaşılmıyor:

Onan'ın tohumu, bir "mastürbasyon" yani kendi kendini tatmin sonucu mu gelmiştir yoksa cinsel ilişki sonucu mu?

Bu açıklanmıyor Tevrat'ta. Ama genellikle Onan'ın "mastürbasyon" yaptığına inanılır ve öyle inanıldığı için "Onanizm" de denir bu işe. Bununla birlikte "Onan'ın suçu, kendi kendini tatmin değildi, kesintili birleşme yöntemiyle doğum kontrolü yapmaktı" diyenler de vardır. Bu görüşte olanlar şöyle derler:

"Onan, çocuksuz ölmüş olan kardeşinin (ağabeyinin) karısıyla cinsel birleşimde bulunarak ona çocuk sağlamak zorundaydı. Ancak kadının gebe kalmasını önlemek isteyen Onan, penisini erken çıkararak 'tohumunun yere boşalması'nı sağlamıştı."

"Kendi kendini tatmin" (mastürbasyon), kimi çevrelerce "büyük günah" sayılır. Bu inancın nedeni üzerinde duranlardan kimileri, bu konudaki "günah" inancının Tevrat'taki "Onan" öyküsüne, "Onan'ın Tanrı tarafından cezalandırılmış olması"na dayandığını ileri sürerler. Şöyle denir:

"Çocuk yapmaktan başka bir amaçla cinsel doyuru arayan kimseleri suçlamak isteyen bazı çevreler, (...) Onan'ın Tevrat'ta ölüm cezasına çarptırılmış olmasına işaret ederek mastürbasyon yapmanın bağışlanmayacak kadar kötü bir iş olduğunu iler sürmüşlerdir.

Baştan sona değin bir yanlış anlama sonucu ortaya çıkan suçlamalar, yıllar yılı bir sürü insana acı çektirmiş olup günümüzde de bir sürü ve tüm gereksiz vicdan acılarına neden olmaktadır. Bugün bile mastürbasyon yaptığı için utanç duyan ve sırf bu nedenle kendi kendini hadım eden delikanlılara rastlanmaktadır. Oysa bu, yüzyıllardan beri hemen hemen herkesin yaptığı olağan bir şeydir."

Bu konudaki "günah" inancının Müslümanlığa da geçtiğine tanık oluyoruz. Bir hadis: "Nâkihu'lyedi mel'ûnun." Yani: "Eliyle menisini getiren kimse lanetlenmiştir." İslam "fıkıh" kitaplarında şöyle bir açıklama yer alır:

"Şehvetini dindirmek için insanın kendi kendine menisini getirmesi caiz midir? Böyle bir insanın günaha girmiş olmayacağını umarım. Ama insan, sırf şehvetinin gereğini yerine getirmek için bu işi yaparsa, o zaman iş değişir ve ‘helal’ olmaktan çıkar. Çünkü Peygamber 'Eliyle menisini getiren, lanetlenmiştir!' der. 'Şir'atü'l-İslâm ve öteki fetva kitaplarında da fetva böyle verilmiştir. Zeylaî, bazı ulu kişilerden şöyle bir haber alıp aktarmıştır: 'Peygamberden işittim: Kıyamet günü kimi insanlar, elleri gebe olarak dirilecekler! Bunlar, menilerini avuçlarıyla getiren insanlar olsa gerek.’ (...) Şurası bilinmeli ki, haram olan yalnızca 'meniyi elle getirmek' değildir, bacakla ya da herhangi bir organla meniyi getirmek de aynı hükümdedir."

Turan Dursun - Din ve Cinsellik


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.
DİN BU

Turan Dursun - Din Bu 1


Muhammed'in "şehvet”inin Zeyneb'le daha doyurucu bir karşılık bulması:

Bir hadise göre: Muhammed nerede ilgisini çeken güzel bir kadın görse, hemen eve gider; Zeyneb'le yatardı. Böylece şehvetini giderirdi.

Câbir bin Abdullah anlatıyor:

- "Peygamber bir kadın gördü; hemen Zeyneb'e gitti. Ki Zeyneb o sırada bir derisini ovup işliyordu. Peygamber hemen cinsel 'ihtiyac'ını gördü. Sonra arkadaşlarının yanına çıktı. Ve şöyle konuştu:

- Kadın, şeytan biçiminde çıkar karşıya. Ve yine şeytan biçiminde dönüp gider. Bu nedenle sizden herhangi biriniz bir kadın gördü mü, hemen karısına gidip onunla yatsın. Çünkü bu (cinsel ilişki), o kişinin içindekini (kabaran şehvetini) söndürür." (Bkz. Müslim, e's-.Sahih, Kitabu'n-Nikâh/9-10, hadis no: 1403; Ebu Davud, Sünen, Kita-bu'n-Nikâh/44, hadis no: 2151; Tirmizî, Sünen, Kitab'r-Rıdâ'/9, hadis no: 1158.)

Bu hadiste açıkça ortaya çıkan şu:

- Muhammed, karılarının dışında da bir kadına "şehvetle" bakıyordu. Ve ilgisini çeken bir kadın gördüğünde "şehvete geliyor"du. Bu kimi ayetlerle de dile getiriliyor. Örneğin Ahzab Suresinin 52. ayetinde, karı almasına sınır getirilirken "(başka kadınların) güzellikleri seni imrendirse bile..." deniyor. Aynı hadise yer veren Gazalî de, "şehvet"in önemini ve cinsel ilişkide bulunup rahatlamanın sağladığı yararı uzun uzun anlatıyor; bu arada da, Muhammed'in şehvetine ve gereksinimini nasıl karşıladığına geniş yer veriyor. (Bkz. Gazalî, İhya-u Ulûmiddin, Arapça, 2/27-29.)

- Muhammed için "kadın", erkeği her zaman baştan çıkaran bir "şehvet kabartan"dı.

- Muhammed gözünde "kadın", her zaman "şeytan" görünümündeydi. (Muhammed'in "kadın"ı şeytan görmesine ve genel olarak "kadın"a bakışına ilişkin örnekleriyle geniş bilgi için, Prof.Dr. İlhan Arsel'in "Şeriat ve Kadın" adlı, son derece değerli kitabına bkz.)

- Çıkan bir başka sonuç da şu: Muhammed'e göre, bir kadın, cinsel ilişki kurmak isteyen kocasına karşı koyamaz, karşı koymamalıdır.

Muhammed'in bunu işleyen, öğütleyen, buyuran pek çok hadisi vardır. Bunlardan iki örneği burada görelim:

- "Bir adam karısını yatağına (cinsel ilişki için) çağırsa da, kadın yanaşmasa, o sırada cinsel ilişkide bulunmazsa ve bu yüzden kocası geceyi öfkeli-sinirli olarak geçirse, melekler o kadına, sabaha değin lanet ederler." (Bkz. Buhârî, e's-Sahih, Kitabu Bed'il'halk/7; Tecrîd, hadis no: 1337; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/120-122, hadis no: 1436; Ebu Dâvûd, Sünen, Kitabu'n-Nikâh/42, hadis no: 2141.)

- "Bir adam karısını cinsel ihtiyacını gidermek için çağırdığı zaman, kadın hemen o çağrıya uymalıdır. Kadın, tandırda (fırında, ocakta) o anda iş görüyor olsa bile..." (Bkz. Tirmizi, Sünen, Kitabu'r-Rıdâ/ 10, hadis no: 1160.)

Asıl konumuza gelelim:

Muhammed'in, gördüğü yabancı kadının şehvet çekiciliği karşısında kalır kalmaz eve koşması ve cinsel ilişkide bulunmak için Zeyneb'i seçmesi ilginçtir.

Muhammed'in Zeyneb'i de karıları arasına katmasının öyküsü:

Zeyneb Bint Cahs, Muhammed'in oğulluğu Zeyd'in karısıdır. Zeyd'i Muhammed kendisine "oğul" edindiği için herkes ondan "Muhammed'in Oğlu (Zeyd bn Muhammed)" diye söz eder.

Muhammed bir gün, Zeyd'i görmek için onun evine gider. Zeyd'i bulamaz, Zeyd'in karısı Zeyneb'le karşılaşır. Birden tutulur Zeyneb'e. Bir kadına Muhammed'in ilgi duyması, o kadının başka erkeğe - bu erkek kocası da olsa - uygun olmaktan çıkması ve dolayısıyla Muhammed'in olması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle Zeyd durumu öğrenir öğrenmez Muhammed'e gidip konuşur:

- Karımdan ayrılmak istiyorum.

- Neden? Seni kuşkuya düşürecek bir şey mi yaptı?

- Vallahi hayır. Beni kuşkuya düşürecek hiçbir şeyi olmadı. Onun iyilikten başka bir şeyini görmedim.

- Öyleyse karını bırakma, Tanrı'dan kork!

Muhammed "karını bırakma" derken, gerçekte sevdiği Zeyneb'in boşanmasını istiyordu. İstiyordu ki Zeyd onu boşasın da kendisi alsın.

Ama bu isteğini ve sevgisini içinde gizliyordu.

İşte bunun üzerine, Ahzab Suresinin 37. ayeti gelir. (Bkz. Taberi, Camiu'l-Beyân, 22/10-11.) "Tabakâtu Ibn Sa'd"da daha geniş olarak yer alan bu aktarmayı, doğubilimciler ele alıp eleştiri konusu yapıyorlar diye, gerçekleri örtme ya da ters yüz etme pahasına da olsa İslam'ı kurtarma çabasına girişmiş görünenler "iftira" diye niteliyorlar. Bu öykü, yüzyıllar boyu "hadis" kitaplarında ve tefsirlerde yeralagelmiş olduğu halde.

Şimdi ayete bakalım. Ayetin anlamı söyle: (Çeviri, Diyanet’in.)

"Ey Muhammed! Allah'ın nimet verdiği ve seninde nimetlendirdiğin kimseye: 'Eşini bırakma, Allah'tan sakın!' diyor; Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd, eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik. Ki, evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda mü'minlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah'ın buyruğu yerine gelecektir." (Ahzâb, ayet: 37.)

Bu ayette anlatılanlar:

1- Muhammed, Zeyd'e "karısını boşamamasını" söylerken içinde bir şey saklıyordu. Bunu da sonradan Tanrı açığa çıkaracaktı.

Muhammet'in içinde sakladığı neydi?

Yukarıdaki öyküye göre, bu sorunun iki karşılığı olabilir:

- Muhammed'in içinde sakladığı şey, Zeyneb'e olan aşkıyla birlikte, Zeyd'in onu boşaması ve kendisinin almasına olanak sağlanmasını istemesiydi.

Yukarıdaki öyküyü "uydurma ve iftira" diye niteleyenlerse; Muhammed'in içinde sakladığı ayette bildirilen şey için şu karşılığı veriyorlar:

- Onun sakladığı şey, yalnızca, Zeyd'in karısının boşanması ve onunla kendisinin evlenmesi isteğiydi.

Oysa bunlar hep içice şeyler. Çünkü Muhammed Zeyneb'e tutulmuşsa, kocasının onu boşamasını ve kendisinin almasını istemesi doğaldı. Bu yoldaki isteğini gizlemesiyle aşkını da gizlemiş oluyordu.

2- Muhammed'in içindekini gizlemesine, insanlardan korkup çekinmesine yol açıyordu.

Peki bu korkuya, çekinmeye yol açan neydi? Yani Muhammed, içindekini açığa vurduğu zaman insanların ne yapacaklarını düşünüyordu ki, onun korkusunu taşıyordu?

Bu soruya şu karşılık veriliyor:

- Muhammed, oğulluğunun karısını almaya kalkıyor diye dedikodu yapılmasından çekiniyordu. Çünkü gelenek, böyle bir duruma elverişli değildi. Oğulluğun karısıyla evlenmek çirkin karşılanırdı. (Bkz. Muhammed Ali Sabuni, Safvetu't-Tefasir, 2 / 527-528 ve öteki tefsirler.)

Öyküye göre şu karşılık da verilebilir:

- Muhammed, hem Zeyd'den, hem de öteki insanlardan çekiniyordu. Başkasının, üstelik de "oğulluğu"nun karısına göz koyduğu için... Bir süre bu nedenle durumu açığa vurmamıştı. Ama sonra, "ayetin gelişi" sorunu çözmüştü.

3 - Muhammed'in, oğulluğundan boşanan Zeyneb'i alması bu yönde herkese bir kapı açmasına yöneliktir.

Ayette ileri sürülen gerekçe bu. Yani, herkes oğulluğunun boşanan karısıyla rahat evlenebilsin diye Muhammed'in Zeyneb'le evlendirildiğini açıklıyor.

Bu açıklama karşısında da bir soru beliriyor:

- Bu evlilik olmadan da soruna çözüm getirilemez miydi? Örneğin, bir ayetle, herkese böyle bir yola gitmenin "helal" olduğu bildirilirdi; sorun kalmazdı. Neden bu çözüm yolu seçilmedi de, ille de Muhammed'in Zeyneb'le evlendirilmesi gerekli görüldü?

Bu sorunun karşılığı yok.

Turan Dursun - Din Bu 1


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır


LUCIA SANCHEZ SAORNIL

Queen Of The Neighborhood Kolektifi - Devrimci Kadınlar


LUCIA SANCHEZ SAORNIL (1897 - 1970)

Lucia Sanchez Saornil, İspanya İç Savaşı sırasında anarşizm için mücadele vermiş bir şair ve feministti. Fakir bir ailenin çocuğu olarak İspanya’nın Madrid şehrinde dünyaya gelmişti. Annesi genç yaşta iken ölmüş ve Lucia babası tarafından büyütülmüştü. Yazmaya başladığı yer olan Sanat Okulu’nda okurken, masraflarım karşılamak için santral memuru olarak çalışmaya başlamıştı. Lucia ilk şiirlerini, 1918’de Los Quijotes isimli avangard şiir dergisinde yayımladı ve takma bir erkek ismiyle lezbiyen erotik yazılar da yazdı.

20 yaşında iken anarşizm ile tanışacak ve deneysel şiirden ziyade devrimci şiire yönelecekti. İspanya Cumhuriyeti’nin tam bir burjuva saçmalıktan ibaret olduğunu düşünmüş ve o sırada İspanya’nın önde gelen anarşist partilerinden biri olan Ulusal İşçi Konfederasyonu’nun (CNT) sekreteri olmuştu. Kadınların özgürleşmesinin sesi olacak olan Lucia, sınıflar kadar, cinsiyetlerin eşitliğinin de önemli olduğunu savunuyordu. Savunduğu doktrin, anti-seksizmin evde başlaması gerektiği idi ve bu yaklaşımı, dönemindeki kimi erkekler tarafından pek sevilmemesine yol açtı.

Mercedes Comaposada ve Amparo Poch ile birlikte 1936’da Mujeres Libres’in (Özgür Kadınlar) kuruluşuna katıldı. ve Mujeres Libres dergisinin editörlüğünü üstlendi. Mujeres Libres, temel anarşist ilkelere, kadının patriyarkal toplumun prangalarından özgürleşmesine ve güçlü bir “kendin yap” kültürüne dayanıyordu. Örgüt, daha önce veya İspanya iç Savaşı sırasında kendiliğinden gelişen anarşizmi gerçekleştirmek için çalışan yirmi bin kadın üyeden oluşuyordu.

Lucia 1938’de, İspanya’yı faşistlerden geri almak amacında olan Uluslararası Antifaşist Dayanışma Genel Konseyi’nin sekreteri olmuştu. Aynı yıl, daha sonra hayat arkadaşı olacak olan America Barroso ile tanışacağı Valencia’ya taşındı.

1939’da iki kadın Fransa’da sürgünde yaşadılar. Ancak 1941 yılında, lezbiyenlikleri nedeniyle bir Alman toplama kampına gönderilme tehdidi altında İspanya’ya geri döndüler ve Lucia 1970 yılında kanserden ölene kadar Valencia’da birlikte yaşadılar. America, onun mezar taşma şöyle yazdırmıştı:

“Pero... ¿es verdad que la esperanza ha muerto?” (“Peki ama... Umudun öldüğü doğru mu?”).

MUJERES UBRES

Önce İberik yarımadasının kadınları ayaklandı
ışıklara gebe ufuklara doğru
ayaklarını sağlam basarak alev alev yollarda
masmavi gökyüzüne karşı.
Yaşamın vaadini doğrulayarak
Geleneğe meydan okuyoruz
sıcak kiline biçim veriyoruz
acıdan doğmuş yeni bir dünyanın.
Bırakın da geçmiş kaybolsun hiçlik içinde!
Düne niye aldıracağız ki!
KADIN sözcüğünü yeniden yazmak istiyoruz.
Dünyanın kadınları ayaklandı önce
ışıklara gebe ufuklara doğru
alev alev yollarda
ileri, ileri... ışıklara doğru.

Queen Of The Neighborhood Kolektifi - Devrimci Kadınlar


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.

DECCAL

Friedrich Nietzsche - Deccal


35.

Bu «iyi haberci» yaşadığı gibi öldü, öğrettiği gibi - «insanları kurtarmak» için değil, nasıl yaşanması gerektiğini göstermek için. Geriye, insanlığa bıraktığı, kendi pratiğidir: yargıçları karşısındaki tutumu, gardiyanları karşısındaki, davacıları karşısındaki ve her türlü karalama ve yuhalama karşısındaki - çarmıhtaki tutumu. Direnmez, hakkını korumaz, başına gelebilecek en son şeye karşı bile kendisini savunacak birşey yapmaz, tersine, meydan okur ona... Ve kendisine, kötülük yapanlarla birlikte, yakarır, acı çeker, yapanlara acır, onları sever... Çarmıhta gardiyanına söylediği, bütün Evangelium'u özetler. «Sahiden de kutsal bir insanmış bu, Tanrı'nın oğluymuş» der Gardiyan. «Bunu hissediyorsan - diye yanıtlar onu Kurtarıcı - sen cennettesin demektir, sen de Tanrı'nın bir evladısın demektir»... Hiç korumamak kendini, hiç öfkelenmemek, hiç sorumlu tutmamak... Kötülüğe de: direnmemek, - onu sevmek...


36.

İlkin biz, biz özgürleşmiş tinliler sahip olduk, ondokuz yüzyılın yanlış anladığı bir şeyi anlamanın koşullarına, - bu içgüdü ve tutku haline gelmiş dürüstlüğe, «kutsal yalan»a başka her türlü yalandan daha fazla savaş açan bu dürüstlüğe... Kişi, eskiden, bizim nazik ve özenli yansızlığımızdan, böylesi yabancı, böylesine ince şeylerin yordanabilmesi için gerekli tinsel yetişmeden, ölçülemeyecek denli uzaktı: kişi, hep, arlanmaz bir bencillikle, yalnızca kendi yararını buldu işin içinde; Evangelium'a getirilen karşıtlığın üstüne bir Kilise kuruldu...

Birisi, büyük dünya oyununun içinde, ironik bir Tanrısallığın parmağı bulunup bulunmadığı konusunda bir işaretin peşine düşseydi, adı Hristiyanlık olan şu kocaman soru işaretinde bulacağı ipuçları az olmazdı, insanlığın, Evangelium'un kaynağı, anlamı, hakkı açısından, onun karşıtı olan şey önünde dizlerinin üstüne düşmüş olması; «Kilise» kavramıyla, tam da «İyi Habercinin kendi altında, ardında duyduğu şeyi kutsal ilan etmiş olması - daha büyük bir dünya tarihi ironisi aramak boşuna. --


37.

- Çağımız, tarihsel anlama yetisiyle gururlu: nasıl oldu da bir anlamsızlığa inanır oldu, o zaman, Hristiyanlığın başlangıcında, kaba bir mucize yaratıcısı ve kurtarıcı masalının durduğu konusunda, - ve bütün tinsel ve simgesel olanın ancak sonraki bir gelişme olduğu konusunda? Tam tersi: Hristiyanlığın tarihi - bu da, çarmıhtaki ölümden bu yana, demek - kaynaktan bir simgelemin adım adım kabalaşan bir biçimde yanlış anlaşılmasının tarihidir. Hristiyanlığın hep daha geniş, hep daha çiğ, içinde doğduğu koşullara hep daha uzak kitlelere her yayılışında, Hristiyanlığı vulgarize etmek, barbarize etmek hep daha gerekli olmuştur. – Imperium Romanum'un bütün yeraltı tapınışlarının öğretilerini ve törelerini, her türden hastalıklı aklın saçmalıklarını içine alıp yutmuştur. Hristiyanlığın yazgısı, ona inanmakla doyuma ulaşacak gereksinimler ne denli hastalıklı, ne denli aşağı ve bayağı ise, ona olan inancın da o denli hastalıklı, aşağı ve bayağı hale gelmek zorunda olmasında yatar. Sonunda da hastalıklı barbarlık kendisini Kilise olarak Örgütleyerek güce ulaştı. - Kilise, bu, ruhun her dürüstlüğüne, her yüceliğine, tinin her yetiştirilişine, her özgür yürekli, iyi yürekli insancalığa karşı ölümüne düşmanlığın biçimi. - Hristiyanca olan ile soylu olan değerler: ilkin biz, biz özgürleşmiş tinliler, bunu, varolan en büyük değer karşıtlığını, yeniden kurduk! --

Friedrich Nietzsche - Deccal


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.
Darwin ve Sonrası

Stephen Jay Gould - Darwin ve Sonrası


16. Büyük Ölüm

Yaklaşık 225 milyon yıl önce, Permiyen Dönem'in sonunda, birkaç milyon yıl gibi kısa bir süre içinde ( çoğu standart için uzun bir süre olsa da bir jeolog için yalnızca birkaç dakika) deniz canlısı familyalarının en az yarısı yeryüzünden silindi. Bu kitlesel soy yıkımının kurbanları arasında bütün trilobitler, bütün eski mercanlar, bir soyu dışında bütün ammonitler ile kolsuayaklıların, yosunhayvanlarının ve denizlalelerinin çoğu vardı.

Bu büyük ölüm, geçmiş 600 milyon yıl içinde yaşamın evrimini kesintiye uğratan çok sayıdaki kitlesel soy yıkımının en büyüğüydü. İkinci sırayı, yaklaşık 70 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan geç Kretase soy yıkımı alır; bütün familyaların yüzde 25'ini yok etmiş, yeryüzünü egemen karasal hayvanlar olan dinozorlardan ve onların akrabalarından temizlemiş, böylece memelilerin egemenliği ve insanın evrimi için bir basamak oluşturmuştur.

Fosilbilimde, bu soy yıkımlarının nedenlerinin araştırılmasından daha fazla ilgi çeken ve hüsran yaratan hiçbir sorun olmamıştır. Öneriler bir Manhattan telefon rehberini doldurabilir ve hayal edilebilecek hemen hemen bütün nedenleri içerir: Büyük dağ oluşumları, deniz seviyesindeki değişimler, okyanuslardan tuzun çekilmesi, süpernovalar, büyük kozmik radyasyon sızıntıları, salgın hastalıklar, ani iklim değişiklikleri, vs . Soy yıkımı sorunu halkın ilgisiyle de karşılaşmıştır. Beş yaşımdayken bu konuyla ilk kez karşılaştığım anı anımsıyorum: kuruyup kavrulmuş bir arazide, Stravinsky'nin Bahar Ayini eşliğinde soluk soluğa ölümlerine koşan, Disney yapımı Fantasia adlı çizgi filmdeki dinozorlar.

Permiyen soy yıkımı diğerlerinin tümünü gölgede bıraktığından, uzun zamandır ana araştırma odağı olmuştur. Eğer ölümlerin bu en büyüğünü açıklamayı başarırsak, genel olarak kitlesel soy yıkımlarını anlamanın anahtarını elde edebiliriz.

Geçen on yıl boyunca, hem jeolojide hem de evrimsel biyolojide görülen önemli gelişmeler, olası bir yanıt sunacak şekilde birleşmişlerdir. Çözüm o kadar yavaş gelişmiştir ki bazı fosilbilimciler, en eski ve en derin bilmecenin çözülmüş olduğunu henüz tam olarak kavrayamamıştır.

On yıl önce jeologlar genel olarak, kıtaların günümüzdeki yerlerinde oluştuğuna inanıyordu. Büyük kara parçaları yukarı aşağı hareket edebilir ve kıtalar, sınırlarında yükselen sıradağlarla "büyüyebilirdi. " Ama kıtalar asla Dünya'nın yüzeyinde gezinmemişti - bütün çağlar boyunca konumları sabit kalmıştı. Yüzyılın başlarında alternatif bir kıta kayması kuramı önerildi, ama kıtaları hareket ettirecek bir düzeneğin bulunamayışı, kuramın neredeyse evrensel olarak reddedilmesine neden oldu.

Günümüzün okyanus tabanı araştırmaları, levha tektoniği kuramı için bir düzenek ortaya koymuştur. Dünya'nın yüzeyi, sırt ve çöküntü bölgeleriyle sınırlanmış az sayıda levhaya bölünmüştür. Eski levha parçaları birbirinden uzaklaştıkça, sırt bölgelerinde yeni okyanus tabanları oluşur. Eski parçalar, bu eklentileri dengeleyecek şekilde, çöküntü bölgelerinde Dünya'nın içine çekilir.

Kıtalar levhaların üzerinde edilgin halde durur ve onlarla birlikte hareket eder; daha önceki kuramların ileri sürdüğü gibi okyanus tabanını "yarıp geçmezler. " Dolayısıyla kıta kaymaları, levha tektoniğinin sonuçlarından yalnızca biridir. Diğer önemli sonuçları arasında levha sınırlarındaki depremler (San Francisco'dan geçen San Andreas fay hattı gibi) ve iki kıta levhası çarpıştığında oluşan sıradağlar vardır (örneğin Himalayalar, Hint "sal"ı Asya'ya çarptığında oluşmuştur).

Kıta hareketlerinin tarihini kurarken, son Permiyen Dönem'de benzersiz bir olayın ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz: Bütün kıtalar, Pangaea süper kıtasını oluşturacak şekilde birleşmişlerdir. Bu birleşmenin sonuçları Permiyen soy yıkımına neden olmuştur.

Peki hangi sonuçlar ve neden? Parçaların bu şekilde birleşmesi çok çeşitli olaylara yol açmış olmalıdır; iklimin ve okyanus sirkülasyonunun değişmesinden, öncesinde yalıtık olan ekosistemlerin etkileşimine kadar. Bu noktada evrimsel biyolojideki gelişmelere, yani kuramsal ekolojiye ve yaşam formlarının çeşitliliğiyle ilgili yeni anlayışımıza bakmamız gerekir.

Çoğunlukla betimleyici ve büyük ölçüde kuramdan yoksun çalışmalarla geçen on yıllardan sonra ekoloji bilimi, organik çeşitliliğe genel bir kuram kazandırmayı amaçlayan niceliksel (sayısal) yaklaşımlarla yeniden hayat bulmuştur. Farklı çevresel etkenlerin yaşamın bolluğu ve dağılımı üzerindeki etkisini artık daha iyi anlıyoruz. Şimdi birçok çalışma, yaşam alanının büyüklüğünün, çeşitliliği (belirli bir bölgede bulunan farklı türlerin sayısını) tamamen kontrol etmese bile güçlü bir şekilde etkilediğini gösteriyor. Örneğin, yalnızca büyüklükleri farklı olan (iklim, bitki örtüsü ve ana karaya uzaklık gibi özellikleri yönünden benzer olan) bir dizi ada üzerinde yaşayan karınca türlerini saydığımızda, genel olarak, ada ne kadar büyükse karınca türü sayısının da o kadar fazla olduğunu buluyoruz.
.
Tropik adalardaki karıncalarla Permiyen Dönem'deki deniz faunası ve florası arasında dağlar kadar fark vardır. Yine de, büyük soy yıkımında alanın önemli bir rol oynadığından kuşkulanmak için oldukça sağlam nedenlerimiz var. Permiyen Dönem'in (kıtaların birleştiği dönem) çeşitli evrelerindeki organik çeşitlilik ve alan bilgilerine sahip olabilirsek, alan kontrolü hipotezini sınayabiliriz.

Önce, Permiyen soy yıkımına ve genel olarak fosil kayıtlarına ilişkin iki şeyi anlamamız gerekir. Birincisi, Permiyen soy yıkımı öncelikle deniz canlılarını etkilemiştir. Göreli olarak az sayıdaki kara bitkisi ve omurgalı büyük bir sarsıntı yaşamamıştır. İkincisi, fosil kayıtları çok büyük ölçüde sığ sulardaki yaşama tanıklık eder. Okyanusun derinliklerinde yaşayan organizmalardan elimize neredeyse hiçbir fosil ulaşmamıştır. Kısacası, alanın küçülmesinin Permiyen soy yıkımında büyük rol oynadığı kuramını sınamak istiyorsak, sığ denizlerin kapladığı alana bakmak zorundayız.

Kıtaların birleşmesi, iki niceliksel nedenden ötürü, sığ denizlerin kapladığı alanı müthiş derecede küçültmüş olmalıdır. Birinci neden temel geometriyle ilgilidir: Permiyen öncesi zamanların kara parçaları sığ denizlerle çevriliydiyse, bu kara parçalarının birleşmesi, birleşme yerlerindeki alanları tümüyle ortadan kaldırmış olmalıdır. Dört kareyi tek bir büyük kare haline getirirseniz toplam çevre yarı yarıya azalır. İkinci neden levha tektoniğinin mekaniğiyle ilgilidir. Okyanus sırtları, dışarı doğru yayılan yeni deniz tabanları üretirken, kendileri suyun içinde yükselir. Bunun sonucunda okyanus havzalarındaki su yer değiştirir, deniz seviyesi yükselir ve kıtalar kısmen su altında kalır. Tersi durumunda, yani yayılma azaldığında ya da durduğunda ise sırtlar aşağı doğru çöker ve deniz seviyesi düşer.

Geç Permiyen Dönem'de kıtalar çarpıştığında taşıyıcı levhalar birbirine "kilitlenmiş, " bu da yeni yayılmaları dizginlemiştir. Okyanus sırtları alçalmış, sığ denizler kıtalardan çekilmiştir. Sığ sulardaki müthiş azalma, tek başına deniz seviyesinin düşmesinden değil, daha çok deniz tabanının yapısından kaynaklanmıştır. Okyanus tabanı kıyıdan açığa doğru gidildikçe düzgün bir iniş göstermez. Bugünün kıtaları genellikle, tamamen sığ sulardan oluşan geniş kıta sahanlıklarıyla çevrilidir. Sahanlığın açık denize bakan kısmında kenar eğimi oldukça diktir. Deniz seviyesi, kıta sahanlığını tamamen yüzeye çıkaracak kadar düşerse, sığ denizlerin büyük bölümü ortadan kalkar. Geç Permiyen Dönem'de bu olay pekala ortaya çıkmış olabilir.

Alanın küçülmesi sonucu soy yıkımı hipotezi, Chicago Üniversitesi'nden Thomas Schopf tarafından yakın zaman önce sınandı. Schopf, sığ denizlerin ve karasal kayaların dağılımını araştırarak, kıtaların birleştiği Permiyen Dönem'in birçok dilimi için, kıta sınırlarını ve sığ deniz alanlarını belirledi. Daha sonra fosilbilim literatürünü etraflıca tarayarak, bu Permiyen zaman dilimlerinin her birinde yaşamış olan farklı organizma türlerini saydı. Florida Eyalet Üniversitesi'nden Daniel Simberloff, tür sayısıyla alan arasında ilişki kuran standart matematiksel denklemin bu verilere çok iyi uyduğunu gösterdi. Schopf ayrıca, soy yıkımının farklı gruplan farklı şekilde etkilemediğini, bunun sonuçlarının bütün sığ su canlılarını aynı şekilde etkilediğini gösterdi. Başka bir deyişle, birkaç hayvan grubuna özgü niteliklerle ilgili özel bir neden aramamız gerekmiyor. Genel bir etki söz konusuydu. Sığ sular ortadan kalkınca, erken Permiyen zamanların zengin ekosistemi, bütün üyelerini destekleyebilecek alandan yoksun kaldı. Kese küçülünce bilyelerin yarısı dışarıda kaldı.

Alanın küçülmesi tek başına tam yanıtı sağlamaz. Tek bir süper kıtanın ortaya çıkması gibi önemli bir olay, erken Permiyen zamanların çok hassas bir dengeye sahip ekosistemi üzerinde başka bozucu etkileri de beraberinde getirmiş olmalıdır. Ancak Schopf ve Simberloff, alan etkenine asıl rolün verilmesi için inandırıcı kanıtlar sunmuşlardır.

Fosilbilimin en büyük bilmecesine getirilen çözümün, birbiriyle ilişkili iki disiplinin, ekoloji ve jeolojinin heyecan verici ilerlemelerinin yan ürünü olarak ortaya çıkmış olması sevindiricidir. Bir sorunla yüz yıldan uzun bir süre boyunca başa çıkılamamışsa, o sorunun eski yöntemler ve eski kurallara göre toplanan verilerle de çözülmesi beklenemez. Kuramsal ekoloji doğru soruları sormamıza olanak vermiş, levha tektoniği ise bu soruların yerleştirileceği doğru temelleri sağlamıştır.

Stephen Jay Gould - Darwin ve Sonrası


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktırDAHİLER DE ÖĞRENCİYDİ

Gerhard Prause - Dahiler de Öğrenciydi

WILHELM RAABE (1831-1910)

Eschershausen'de doğan Wilhelm Raabe'nin hukukçu olması kararlaşmıştı. Oysa babasının genç yaşta ölümü, bu olayı izleyen kent ve çevre değişimleri öğrenim eğilimini yoketmeye yetti onun: «Wolfenbüttel Lisesinde resim ve Almanca dışında bir şeyler öğrendiğimi sanmıyorum.» Gerçekten de lise öğrenimi için önemli olan hemen tüm derslerde zayıftı Raabe... «Antik bir evren için anlayışım ve uyuşumum çok azdı.» diyecekti daha sonra. Son karnesi şu yargıyı da içeriyordu : «Almanca ve resimdeki olağanüstü durumuna bulunduğu sınıflarda kolay rastlanamaz.»

Raabe daha sonra yazarlık alanındaki yeteneği ile büyük ün yapacak, daima saygıyla anılacak, Berlin Üniversitesi'nin «doktor»luk unvanı gibi daha nice kurumlarım onur payelerini alacaktı. Ve yaşlılığında şöyle diyecekti: «Babamın erken ölümü kaderimi değiştirdi. Eğer uzun yıllar yaşayıp beni eğitebilseydi herhalde orta yetenekli bir hukukçu olurdum.»

Gerhard Prause - Dahiler de Öğrenciydi


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır


Cinsi Adetler Tarihi

Richard Lewinshon - Cinsi Adetler Tarihi

Erdemli kadın (Sati) ve aşk sanatı

Eski zamanlardaki cinsi adetlerin en zalimi, sabır ve direnmeme ülkesi olan Hindistan’dan gelmektedir. Hindistan’daki dul kalan kadınların (erdemli kadının) kendi kendini kurban etmesi, kadının erkeğe karşı olan mantıki haddin en sonuna götürülmüş bağlılığını gösterir. Bir erkeğe emaneten verilmiş bir kadının, bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da, hep kocasıyla olması gerektir. Yas tutma, ölülere tapınma, hatta bekarlık bile yetmemektedir. Gerçekten kocasına bağlı bir kadın, fiziksel olarak bile ondan ayrılamaz. Ölüm erkeği alır, başka bir dünyaya götürürse, kadının da onunla birlikte gitmesi, vücudunun yakıldığı günde, kendi küllerini onunkilerle karıştırması gerektir. Bu, hem şairane, hem de kahramanca bir davranış gibi görünüyor - ölüm korkusundan daha güçlü, evlilik ve evlilik bağı esrarının bir çeşit beyanı gibi. Bununla birlikte, bu davranışın, toplum ve erkekler tarafından kadınlara zorla kabul ettirilen, eşi olmayan bir cinsel esirlik sonucu olduğu düşünülürse, hiç bir soylu yanı kalmıyor. Bu adetin içinde çıktığı ve çağımıza kadar süregeldiği şartları düşününce daha da tiksinç bir manzara oluyor.

Sati’nin başlangıcı İsa’dan önce iki bininci yıla kadar uzanır. Bütün Hindistan’da yayılmış olmasına imkan yoktur. Kuzey Hindistan’ın Ari dili konuşan topluluklarında çıkmıştır ortaya: Güneyin Davudu izleyen oymakları, bunu pek kabul etmemişlerdir. Başlangıcını insan kurbanında aramak tabiidir, ancak Hindistan’ın en eski din kitapları bunu desteklememektedir. Olsa olsa Sati’yi hoş görüyorlar ve ondan kaçmak için türlü yollar öğütlüyorlar. Bir karı, odun yığını üstündeki ölü kocasının yanına yatar da, başka bir erkek, son anda elini tutarsa, onu ikinci kocası diye tanıyıp, canlılar ülkesine dönmesi gerektir. Bu güzel öğüt, görünürde izlenmemiştir pek, çünkü - bu acayip evlenme usulüne önceden karar vermemişlerse - kadın kadar erkeğin de çabucak karar vermesi gerektir, ki bu sık sık yer almış olabilir, çünkü kadın her ne kadar hapis idiyse de, daima bir bağlılık sembolü değildi.

Sati’nin sebebi dinsel öğreti değil idiyse, ateşi dürtükleyen rahiplerin suçunun daha da iğrenç olması gerek. Brahmanlar, özellikle, zengin dulların, kocalarıyla birlikte mahvolması üzerinde ısrar ediyorlardı; genellikle onlardı duldan kalacak malları alacak olanlar. Tabii, yoksul kadınların açık havada yakılıp yakılmaması pek ilgilendirmiyordu onları, arkada bırakacakları bir şeyleri olmadığı için o kadar erdemli olmaları gerekmezdi. Aynı zamanda birçok kocayla yaşamaları bile ilgilendirmiyordu rahipleri. Böylece Sati, daha çok yüksek sınıfların bir ayrıcalığı olarak kalmıştır. Çokkarılılığın hüküm sürdüğü çevrelerde kadınlar bazen efendilerini, beylerini yakıp tüketen alevlere kendilerini atarlar, onunla birlikte ölümden sonra yeniden canlanacaklarına inanırlardı. Lord William Bentick, Hindistan’ın genel valisi, rahiplerin güçlü karşı koymalarına rağmen, satiyi, 1829 da yasak ettikten sonra bile, bu gibi olaylar yer almakta devam etmiştir.

Bu korkunç dehşet hikayesi ile miras koparmanın biricik yumuşatıcı tarafı, satinin sadece reşit kimselere münhasır olmasıdır. Yüksek sınıflarda küçük, bebek denecek kızlar, kendi yaşlarındaki oğlanlara verilirdi. Hindistan’da, kız çocukları, anne baba için daima bir yük olarak görülmüştür; ellerinden ne kadar çabuk çıkarsa, o kadar iyi olmuştur onlar için. Bu, çok saçma durumlar yaratıyordu. Üç yaşındaki “koca", kızamıktan veya boğmacadan ölecek olursa, evli karısı o yaşta dul kalıyor, ömrü boyunca da dul sayılıyordu.

Kadınların mevkiinin, Hindistan’ın renkli tarihinin türlü safhalarında başka başka olduğu doğrudur. Özellikle Budizmjn etkisi altında, oldukça serbestlik tanıdıkları gibi, büyük baskı altında kaldıkları da olmuştur. İ.S. IV-V inci yüzyıllarda Gupta sülâlesi sırasında - bu devir refah ve yüksek bir kültür gelişimi devridir - kadınların yüksek İdari mevkilere geçtiği görülmektedir, bununla birlikte, aynı devir çokkarılılığın yayılmasını, dulların bekar olarak kalmak zorunda olmasını, ve sati’nin genellikle artmasını da görmüştür. Yüksek-sınıftan olan bir kadın için, kocası öldükten sonra yaşamağa devam etmek namussuzluk sayılıyordu.

Buna rağmen, odunlar üstünde binlerce kadının yanıp kül olduğu bu çağda, Hindistan’ın en ünlü, muhtemelen de en eski aşk kitabı Kamusutra yazılmıştır. Bu kitabın yazarı, Mallaniga Vatsyayana, kaygısız bir Don Juan değildi; son derece bilge ve dindar bir kimse olarak ün salmıştı, bu, okuyucularına aşkın sırlarını veriş şeklinde görülür, Kamasutra kelimesi “aşk-ilkeleri” anlamına gelir. Vatsyayana da tam bir öğretmendir. Eseri, savaş ve devlet sanatı, sahne sanatı gibi konular üzerine yazılmış eski Hint kitaplarından yapı bakımından pek farklı değildir. Büyük zevk vermesi bir yana, cinsel birleşme bile, tam tadına varmak için öğrenilmesi gereken bir sanattır. Budizmin nirvanasının tam tersidir bu; insan duyularından elden geldiği kadar tad almak için yaşamalıdır. Bununla birlikte dikkat edilecek bir nokta var, aşk sanatı sadece erkeğin zevk alması için değildir; kadın da mümkün olduğu kadar işin tadına varmalıdır. Vatsyayana, kadının erkekten daha büyük zevk alabileceğini de ileri sürmektedir, çünkü kadının kendini vermesi demek “benliğine varma mutluluğu” demektir. Bununla birlikte, rolü hiç bir şekilde pasif değildir; tam tatmin olabilmesi için, çok değişik şekillerde saldırılara geçmesi öğütlenmektedir.

Hintliler, sayılarla çok ilgilidir. Her şeyin tam sayısını bilmek isterler. Sayılar işleri kolaylaştırır, bazen bir sistem halini alır. Böylece Kamasutra’daki, psikolojik olsun, fizyolojik olsun, bütün akla gelebilecek aşk yaşantıları ve ameliyeleri numaralanmış halde bir tablo teşkil etmektedir. Vatsyayana’ya göre üç temel aşk-çifti vardır, bunu zoolojik benzetmelerle ifade eder: yabani tavşan ile ceylan; boğa ile kısrak; aygır ile dişi fil. Bir kadınla tanışan erkeğin, onunla fiziksel olarak birleşebilmesi için dört yol vardır. Kur ilerledikçe, on türlü öpüşme olabilir, bu, suyun yüzünde kadının aksini sembolik olarak öpmekten tutun da, dil ile türlü öpüşmelere kadar gider. Sarılışma tekniği de inceden inceye anlatılmıştır. Yüksek Hint aşk ekolü, şairane adlar taşıyan dört çeşit sarılmadan bahsetmektedir: sarmaşık, ağaca tırmanış, susam pirinci ve sütle su. Öpücüklerle sarılışmaları türlü türlü birbirine uydurarak cinsel birleşmeden önce altmış dört türlü durum ortaya çıkmaktadır. Cinsel birleşmenin kendi de, bir sürü kurallara ve değişikliklere tabidir. Bununla birlikte, eninde sonunda, bakacak olursanız, Hint aşk-tekniği, başka ülkelerde gençlerin bilimsel bir eğitim geçirmeden, kendiliklerinden ortaya çıkardıkları şeylere bir şey eklememektedir.

Bilge Vatsyayana’nın kendi de, büyük özelliği olmayan öğretisinin okuyucular için büyük şey ifade etmediğini anlamış gibi görünmektedir. Bu yüzden, erkekliği arttırmak için, birtakım ilaçlar, kadınlardaki soğukluğu yenmek için, huyları uzlaştırmak veya kadınların aldatmasını önlemek için bir sürü öğütler veren bir de “gizli öğreti" eklemiştir kitabına. Kamasutra’nın ilaç dolabı pek doludur: şehvet arttırıcı ilâçlardan tutun da maymun pisliğine kadar gitmektedir.

Bu gibi edebiyatta genellikle bulunacağı gibi, Vatsyayana, sadece bir bilimci gibi değil aynı zamanda bir ahlakçı gibi de yazdığını ileri sürmektedir. Dediğine göre, bütün amacı aşk tekniğini mükemmelleştirerek evliliği kuvvetlendirmek ve insanları daha erdemli yapmaktır. Dindar bir kişi olarak, aşkta bile Brahma’ya dua etmeyi, ama tapınakta falan hiç bir şekilde sevişilmemesini öğütlemektedir. Çünkü Hindistan’daki din, Yakın Doğudakine benzemeyip, tapınak fuhuşuna müsaade etmemektedir. Bu bakımdan, Hint rahipleri iman, iş ve cinsel yaşayış arasında kesin ayrılıklar görmüş, erdemli kadınların uğradığı dehşetlerden faydalanmakla yetinmiştir.

Richard Lewinshon - Cinsi Adetler Tarihi


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktırCinsel İlişkiler Tarihi

Andre Morali Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi

III. - Ortaçağ'da Hıristiyanlığın cinsel sorunları

Hıristiyan öğretisinin olağanüstü bir biçimde yayılması, kiliseleri pratik alanda «yerleşme»yle ilgili ruhsal - toplumsal sorunlarla ilgilenmeye yöneltmişti. Bunların başında evliliğin bozulmazlığı ve papazların evlenmemeleri geliyordu. Evlilik işlemleri V. yüzyıldan sonra bütünüyle kiliseye bırakılmıştı. Aziz Hieronymus, buna, yasal bile olsa, cinsel ilişkiden çokça haz duymanın iyi olmadığını ekledi. Kadın aşağı bir duruma getirildi: kadının evden çıkmaması gerekiyordu. Gerçekten, en yasal ve kilise yasalarına en uygun evlilikte bile cinsel eyleme sarsılmaz bir suçluluk duygusu bağlı kalmaktaydı. Aziz Augustinus şöyle diyor: «Ve işte biz, dışkı ve sidik arasında dünyaya geldik; anam bana günahlar içinde gebe kaldı!» Papazların evlenmemelerine gelince, bu pek karmaşık bir sorun oldu. Azız Paulus, başlangıçta, piskoposların bile evli olabileceğini kabul ediyor, onlardan yalnızca, dul kaldıklarında yeniden evlenmemelerini istiyordu. Hıristiyanlığın ilk üç yüzyılı boyunca papazların evlenme olanakları vardı. Çok daha sonraları (Trullo Konsili, VII. yüzyıl) papazların, ailelerinin yanında yaşamalarına izin verildi, ama piskoposluğa atandıklarında karıları manastıra kapatılıyordu. Trullo Korsili’nde, ruhban sınıfına girdikten sonra evlenme yasaklandı, bu durumda evlenenlere işten el çektiriliyordu. Uzun bir süre sonra (10l8’e doğru), papaz çocuklarının ömür boyu kilisenin kölesi olmaları kararlaştırıldı. Bu arada Leo IX, 1049-1055 arasında, iffetin bir ödev olduğunu bildiren bir kararname çıkardı.

O dönemde çatışma, özellikle iki topluluk arasındaydı: erkek erkeğe bir arada yaşayan düzenli rahipler bekarlıktan yanaydılar; cismanî (dünyevi) rahiplerse, evliliğin bozulmazlığını ve dünyayla ilişkilerini öne sürerek aile ve cinsel ilişki bağını koparmaya karşı çıkıyorlardı. İşte bundan dolayı, Gregorius VII’nin 1073 tarihli son kararı, uyulması güç bir karar oldu: nikâhsız evlilikler, uzun süre devam etti. Papazların evlenmeleri sorunu, Temel yasaların pek bireysel ve anarşik yorumlanışının sayısız örneklerinden biridir.

Ortaçağın başlarında, bütün ülkelerde, cinsellikte biraz aşırı bir serbestliğin egemen olduğu sanılır. Buna göre, şövalyelikle ilgili «klasik» kavrayış, kurulu düzenden yana olan bazı yazarlarca çok daha az ülküleştirilmiş efsanelerden yola çıkılarak yazılmış olmalıdır. Gildas’a göre şövalyeler, kendini beğenmiş, ahlaksız, kan dökücü kişilerdi. Ahlak kuvvete dayanıyordu. Toplumsal bakımdan yararlı olan evliliğe saygı gösterilmiyordu. Bir Provence şarkısında, sadakatsizlik eden kadın kocasına, kendisine hiç kızmaması gerektiğini, çünkü sevgilisinin silah kullanmakta çok usta bir şövalye olduğunu söyler; bu sevgili, Büyük Karl’ın yeğeni Roland’dır. Baba soyluysa, piç olmak aşağılık bir durum değildi.

Çıplaklık da yasak değildi. Ulster’li bir kraliçe, savaştan dönen kahraman kocasını, memeleri meydanda ve etekleri havada altı yüz on kadınla karşılamıştı.

Fransa’da olduğu gibi İskoçya ve İngiltere’de de gelinle ilk gece yatma hakkı vardı (cullage ya da ius cuni). Saint-Theobart keşişleri Montauriol halkı üzerinde bu haktan yararlanıyorlardı. Montauriol halkı bu uygulamaya karşı kendilerini korumak amacıyla Toulouse kontuna sığındılar, Montauban şehri böylece kuruldu. Daha sonraları, senyör yatağa sembolik olarak bir bacağını ya da kalçasını sokar oldu, istenirse para karşılığı bundan da kurtulunuyordu. Bu uygulamanın açıklaması biraz karmaşıktır. Bu, senyörün toprak kölesi üzerindeki üstünlüğünü kötüye kullanmasına indirgenemez; cinsel eyleme bağlı bulunan ve ancak kadına ilk sahip olanın gücüyle giderilebilen bir lanetlenme korkusu işe karışır.

Kadınlar çoğu kez, sokağa göğüsleri açık çıkarlardı; kadınlardan kilisede göğüslerini örtmeleri istenirdi. Erkeklerde pantolon yırtmacı cinsellik organına sıkı sıkıya yapışık olur, onu gizleyeceğine belli ederdi. XV. yüzyılda hamama çıplak gidilir, çocuklar da birlikte götürülürdü. Ellemeler ve cinsel birleşmeler birbirini kovalardı. Aretino, Ariosto, Boccacio, Rabelais birçok açık saçık hikaye yazdılar. Brantome, Breviaire des femmes galantes (Hafifmeşrep kadınların amentüsü) adlı eserince kadınların kocalarını aldatmak için kullandıkları oyunları anlatır. Vitraylarda ve dinsel resimlerde edep dışı sahneler eksik değildi. Bunlar arasında, nehri kayıkla geçiş ücretini vücuduyla ödeyen azize Mısırlı Maria Magdalena sahnesine sık rastlanır.

Bazı şenliklerde, «Ademciler», «Turlupin»ler ve «Picardie»liler çırılçıplak dolaşır, ve herkesin gözü önünde cinsel ilişkide bulunurlardı. Bir çılgınlar piskoposu seçilirdi; bu çılgınlar piskoposu bir «büyük ayin» yapardı. Bu ayinde, yüzleri kara boyalı ve maskeli papazlar yer alırdı. Açık saçık şarkılar söylenirdi. «Ayin»den sonra papazlarla halk arasında her tür edep dışı ilişkiler olurdu. Günah çıkarmalar da papaz çoğu kez günah çıkaranı kamçılardı. Kaçınılmaz aşırılıklar kendini gösteriyordu: günahkâr toplulukları, birbirini kamçılayarak ülkeyi bir baştan bir başa dolaşıyorlardı. Kamçılayıcı alayları Almanya, İngiltere ve Fransa’da pek yayıldı; ama Fransa’da kısa zamanda bastırıldı. Barış ya da yağmur dilemek amacıyla kurulan alaylara gömlekle katılınırdı. Joinville, Haçlı seferinden önce birçok manastırı bu kılıkta ziyaret etti. Masumlar Günü’nde yataklarında yakalananlar çırılçıplak soyulur, kamçılanırdı; bunlar giysilerini geri almak için içki ısmarlamak zorunda kalırlardı.

Papazlar bazı kadınlarla nikahsız yaşarlardı ve bunu gizlemezlerdi. XII. yüzyılda, Roma’da, Santa Maria kilisesinde papazlar «genel kadınları toplarlar»dı. Evli olmayan din adamlarının bir vergi ödeyerek metres tutma hakkı vardı. Zaten, kadınları, baştan çıkarmaması için, papazın bir metresi olması istenir bir şeydi. Gebe kalan birçok rahibe çocuk düşürüyordu. Maillard bu konuda şöyle der: «Helalar öldürülen bebeklerin çığlıklarıyla çınlıyor. Kulaklarımızı açabilsek, helalara ve ırmaklara atılan bebeklerin çığlıklarını duyardık». Montmartre rahibeleri, kendilerini doğru yola getirmek isteyen başrahibeleri zehirlediler. Pius II şöyle diyordu: «Papazların evlenmesini yasaklamak için haklı nedenler varsa, onlara evlilik hakkı tanımak için daha büyük nedenler var».

Fuhuş çok yaygındı. Daha XII. yüzyılda Akitanya dükü Guillaume VII fahişeler için manastıra benzeyen bir bina yaptırdı ve bu topluluğun içinde manastırlarınkine uygun bir hiyerarşi kurdu. XIV. yy.da Charles VI. Toulouse’da bir genel ev açılmasına izin vermişti. Bu izni Charles VII de yürürlükte bıraktı. Paris’te bir örgüt vardı: «Bedenlerinin delisi kızlar». Bunlar için özel sokaklar ayrılmıştı. Charles VI ile aynı zamanda, Napoli kraliçesi ve Provence kontesi Jeanne, yalnız hıristiyanlar için bir genelev açtı. Onu 1510’da papa Julius II, daha sonra da Leo X ve Clemens VII izlediler. Fransa’da Beaujolais bölgesindeki üç yüz nüfuslu Villefranche kasabasında erkek ve kadın genelevleri vardı. Fransa kralı Henri III devrinde erkek kılığındaki yarı çıplak kadınların hizmet ettiği bir şölen verilmişti. Haçlı seferleri de, özellikle limanlarda fuhuşun artmasına yol açtı.

İçinde bulundukları durumdan kurtulmak isteyen fahişeler için yaşamını düzenleme ve toplumsal yaşayışa uyma olanağı vardı. Bu işle uğraşan din topluluklarının adı « Madeleine ocaklarıydı. Doğu’da olduğu gibi Avrupa’da da, cinsel işler kutsal işlere bir kere daha karışıyordu.

1. Kilisenin tepkisi. Bu aşırılıklar karşısında, kilise tekeşlilik temeline dayanan evlenmeden yana tutumunu daha belirgin kıldı. Evlenme işlemi din adamı olan tanıkların önünde yapılacak, sonra bir papaz tarafından denetlenecekti. Ana-babanın izni şarttı. İzin alınmamışsa evlilik bir kız kaçırma, bir ırza geçme sayılır, suçu işleyen ölümle cezalandırılırdı.

İlke olarak dinsel buyrukların pek gelişigüzel ve pek kişisel yorumlanmasıyla ortaya çıkan rezaletleri önlemek için kurulmuş olan Engizisyon (1183), gerçekte « büyükler»e özgü cinsel özgürlüğün halk arasında yayılmasıyla kilisenin cismani ve ruhani temellerinin sarsıntıya uğraması korkusuna cevap veriyordu.

Bu yüzden cinsel içgüdü şeytan işi ilân edilmişti, böyle olunca da cinsel içgüdü kışkırtıcı olan şeytanla, şeytanın ortaklarıyla, şeytanla ilgili kült’le tanımlanmalıydı.

Baştan çıkaran şeytandı, onun anatomik - fizyolojik yapısı çok belirgindi: erkeklik organı uzundu, sertti, üstü demirle ya da pullarla kaplıydı, spermaları buz gibiydi. Şeytanla cinsel ilişki zorunlu olarak kızlığın bozulmasına yol açmazdı (böylece, bakireleri de mahkum etmek mümkün oluyordu).

Şeytanla işbirliği yapanlar, özellikle büyücü diye adlandırılan ve büyülü güce sahip olduklarına inanılan kadınlardı. Bunlar iki sınıfa ayrılırdı: birinciler, süpürgeye binip şabbat toplantısına giden, iksirler ve merhemler hazırlayan kocakarılardı; ikinciler, şeytanla, şeytanın ortaklarıyla doğru yoldan çıkarmaya yeltendikleri rahipler ve büyüklerle, şeytanı simgeleştiren hayvanlarla, özellikle kara kedilerle ilişki kuran genç büyücülerdi.

Şeytan kültü’nde ilkin onunla, Kötü ruh’la bir anlaşma yapılırdı. Bunun için ona dört tel saç, bir parça kan verilirdi. Bu anlaşmanın belirtileri kendinden geçme (bugün buna ‘histerik kendinden geçme' deniyor), görüler (şizofrenik sanrılar), kasılma bunalımları (sara), hatta deri kızarıklıkları, sivilceler, arpacıklardı.

Büyücülerle savaşma işi, büyücü avcılarına verildi; bu iş, özellikle, Almanya’da korkunç bir ün yapmış olan Sprenger ve Institor adlı iki hukukçuyla başladı; bunlar 1487’de Malleus Maleficarum (Büyücülerin Çekici) adlı bir kitap yazmışlardı; kitapta büyücülük eylemlerinin klinik belirtilerini, teşhis yollarını gösteriyor, büyücülüğü işkence yoluyla itiraf ettirmek için otuz beş ayrı yöntem ortaya koyuyorlardı.

Kitapta önerilen ve bütün papalarca onaylanan teknik, dizi halinde idamlara yol açtı. Bu durum, Kuzey Amerika’da yeni kurulmuş olan sömürgelere kadar bulaşan büyük çapta toplu çılgınlıklara yol açtı. Lewisohn, Lea adlı bir yazardan şunları aktarıyor: Kutsal Kitap’ı 53 kere okumuş olan saksonyalı bir yargıç, tek başına yirmi bin «büyücü kadın»ı ölüme mahkum etmiş olmakla övünürmüş.

Suçlamayı, genellikle arzuladığı kadından yüz bulamayan erkekler yapıyordu. Bu durumda, en ünlü kurbanların en cazip kadınlar arasından seçildiğini düşünmek yanlış olmaz.

Cinsel suçlar için uydurulmuş bir araç olan Engizisyon, gitgide daha büyük çapta, düşünce ayrılıklarına ve inanç sapmalarına karşı kullanılmaya başladı.

1483’te, Martin Luther din adamları sınıfının ahlak zayıflığından doğan yolsuzlukları, akraba kayırıcılığını, kilisenin vergilendirme tarzını gerekçe göstererek Reform istemişti. (Almanya’da kilisenin genelev gelirleri üzerinden aldığı verginin toplamı, günah bağışlayarak elde ettiği gelirin toplamından dört kat yüksekti.) Bunun üzerine afaroz edilen Luther, papalığın bu kararını herkesin gözü önünde yaktı; daha sonra, manastırdan kaçmış bir rahibeyle evlendi.

Picardie’li bir piskopos yardımcısının oğlu olan ve genç yaşta dul kalan Jean Calvin de Cenevre’ye sığındı, orada katı bir ahlak anlayışını savundu, sonra bu anlayışa dayanarak, ilkelerine aykırı davrananları yaktırdı. Bu arada şunu da belirtelim: başlangıçta Reform hareketi, rahiplerin ve rahibelerin yardımını gördü; bunlar cinsel yaşayışa evlenerek kavuşabiliyorlardı, oysa Reform boşanmayı da kabul ediyordu.

Bu aşırılıkları sınırlamayı Trento Konsili ( 1543-1563) üzerine aldı ve inanç, tanrının lütfu, kutsamalar (bu arada evlenme), azizler, günah bağışlamalar, gelirler, birkaç görevi birden alma yasağı, din adamlarının evlenmemeleri ve cinsel ilişkide bulunmamaları gibi konuları düzene koyup ayin dili olarak latincenin ve din konularında eğitim kurumları olarak da papaz okullarının kabulü konularını karara bağlayarak bu aşırılıkları önlemeye çalıştı.

2. Reform ve İngiltere. Bu arada, Reform, boşanmayı kabul ettiği için İngiltere’de de benimsendi. Çünkü o sıralar Henry VIII, Anne Boleyn ile evlenmek için karısı Aragon’lu Catherine’den boşanmak istiyordu. Oysa yirmi yıldır evliydi, altı çocuğu vardı; Aragon’lu Catherine, Karl V’in halasıydı; buna karşılık papa Clemens VII’nin Karl V’e ihtiyacı vardı. Dolayısıyla, İngiltere kralı Henry VIII’in boşanma isteği reddedildi. «Krala yanlış öğüt vererek yanılmasına yol açmış olan» başbakan Wolsey ömür boyu hapse mahkum oldu.

Bütün üniversiteler Henry VIII yararına deliller buldular. Karl V’tcn korkan Clemens VII bu durum karşısında iyice hırçınlaştı.

1530 eylülünde, Henry VIII’in Anne Boleyn’in evliliğinin geçerli olduğu ilan edildi. Bunun üzerine kral kendisini İngiltere kilisesinin başı ilan ettirdi. Bir ilahiyatçı topluluğu da ilk evliliğini geçersiz saydı. Kral, Anne Boleyn’le evlendi, üç yıl sonra Anne Boleyn bir kız doğurdu;(bu kız, Elizabeth adıyla tahta geçecektir.) sonra bir çocuk düşürdü, daha sonra da bir ölü çocuk doğurdu. Erkek çocuğu olmadığı için, kocasına sadık olmadığı ilan edildi, birçok aşığı olduğu ispatlandı ve yirmi altı soylu tarafından (aralarında amcası da vardı) ölüme mahkûm edildi.

Bundan sonra, Henry VIII dört kez daha evlendi. Bu karıların birincisi doğum yaparken öldü, İkincisi boşandı, üçüncüsü idam edildi, dördüncüsü tahtta kaldı. Henry VlII’in tutumu, bir ölçüde, beyin frengisine tutulmuş olmasıyla açıklanabilir.

O, mutlak bir cinsel özgürlük isteyen, uyruklarına bütün cinsel özgürlüğü... ve ölümünden yüz yıl sonra ardıllarından birine kellesini kaybettirmiş olan bir kraldır.

Elizabeth döneminde püriten’leşen protestan Reform’u, katolik kilisesinin tapınma yöntemleriyle ilgili kalıntılarına saldırdıktan sonra törelere ve özellikle cinselliğe el attı.

Püritenlik cinsel hazzın yasaklanması değil, insanın kendi vicdanı karşısında tam bir sorumluluk duymasıdır. Burada basit cinsel engelleme aşılmış, onun yerine isteklere, eğilimlere, duyumlara yönelen öncesel (prealable), edimli, arayıcı (prospectif) bir yargı konmuştur.

Yalnız engelleme söz konusu olsaydı, o zaman başka yerlerde de olduğu gibi, bir yasa, bir mevzuat, bir toplum sorunu olurdu. İnsanın Yaradan’la gururlu bir biçimde başbaşa kalışı anlamına gelen püritenlik, kendiliğinden’i (spontane) mahkûm eder ve en doğal psikofizyolojik davranışlara bile hesaplılığı getirir. Bundan iki sonuç çıkar: başkası karşısında gerçek sempati yokluğu (çünkü o, özünde günahları bulaşıcı olan bir günahkârdır) ve her değişikliği hoşgörülmez bir başkaldırma sayma eğilimi.

Sonunda, püritenlik, ‘kökende kötülük’ inancını içerdiği ve insanı kendi kendisiyle sürekli ve insandışı bir kavgaya zorladığı için ruhsal dengeyi bozar; bu bozukluğu ancak, ahlak yasasından saldırganca bir vazgeçiş önleyebilecektir.

Belki de Blake, Milton’u bilinçsizce şeytandan yana olmakla suçlarken haklıydı.

Andre Morali Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi

Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM