Kinsey Raporu

Alfred C. Kinsey - Kinsey Raporu, Kadınlarda Cinsel Yaşam


KİNSEY RAPORU

KADINLARDA CİNSEL YAŞAM

Dr. ALFRED C. KİNSEY


Dr. CYLDE E. MARTİN, Dr. PAUL N. GEBHARD, Dr. W ARDELL B. POMEROY

ARAŞTIRMAYA KATKISI BULUNANLAR

Jean M. Brown
Comeia V. Chıistenson
Dorothy Collins
Ritchie C. Davis
William Dellenback
Alice W. Wield
Hedwig G. Leser
Henry H. Remak
Eleanor L. Rocher

ÖNSÖZ

National Academy of Sciences'in (Ulusal Bilimler Akademisi) bir birimi olan National Research Council'in {Ulusal Araştırma Konseyi) görevi, bilimin bütün alanlarda geliştirilmesini, doğa olayları üzerindeki bilgilerimizin genişletilip mükemmelleştirilmesini; bu bilgilerin kitlelere yayılmasını ve daha yararlı uygulama yolları bulunmasını sağlamaktır. Cinsiyet araştırmalarının nerdeyse yasak olduğu bir dönemde, Araştırma Konseyi, cinsiyet ve üreme konularının araştırılmasını teşvik etmek, örgütlemek ve bu türlü araştırmaları parasal bakımdan desteklemek amacıyla bir komite oluşturdu. Bu komite, birçok araştırmalara bizzat girişti, irili ufaklı pekçok araştırmayı destekledi. Komite tarafından desteklenen çalışmalar arasında en çok bilineni, hormonlar ve iç salgı bezlerinin faaliyetleri üzerine yapılan araştırmadır. Hormonların ve iç salgı bezlerinin çalışmalarının keşfi, oldukça önemli bir sonuçtur. Ayrıca komite, cinsel faaliyetin nörolojik temelleri, aşağı hayvan türlerinde cinsel faaliyetler, antropolojik konular ve yaşam öykülerinin saptanması alanlarındaki araştırmaları da desteklemiştir.

Daha başlangıçtan beri komite, insanlarla, ilgili bu türlü araştırmaları teşvik etmek ve bu türlü araştırma yapacaklara yardım etmek için fırsat kollamakta idi. Ancak insanların cinsel davranışlarını nesnel ve bilimsel olarak incelemek, üreme olayını araştırmaktan daha zordur. Ama Dr. Kinsey ve arkadaşlarının bu güçlüklere göğüs germek ve onları altetmek konusundaki başarıları, övgüye değerdir. Dr. Kinsey'in çalışmaları, gerek ölçü gerek izlediği yöntemdeki ustalık, gerek nesnellik derecesi ve gerekse gerçekleştirdiği ilerleme ve başarı açısından tektir; böyle bir araştırmanın bir örneği de yoktur.

Dr. Kinsey, bu konudaki araştırmalarına başladıktan üç yıl sonra komitemize başvurdu. İlk incelemeden sonra kendisine az miktarda para yardımında bulunduk. O yıl içinde çalışmalarının Araştırma Enstitümüzün amaçlarına uygun olup olmadığı konusunda bilgi topladık, kendisiyle görüşmeler yaptık. Böylece de Dr. Kinsey'in araştırıcı olarak değerini; planlarının, programlarının ve izlediği yöntemlerin değerini takdir etme olanağı bulduk. Dr. Kinsey'in incelemeleri, gerek araştırma alanının genişliği, gerekse büyük bir hüner, anlayış, mesleki beceri, enerji, zaman ve paraya ihtiyaç göstermesi açısından gerçekten muhteşemdi. Ama araştırmaların kitap halinde yayınlandığında elde edilecek geliri düşünerek Kinsey' e verdiğimiz para tutarını hemen artırdık. Komitemizin yaptığı mali yardımlar, bu tür araştırmalara ayrılan bütçenin aşağı yukarı yarısını oluşturuyordu.

Aradan yıllar geçtiği halde Dr. Kinsey, araştırmalarında hala birçok güçlük ve muhalefetle karşılaşmak ve bunları yenmek zorundadır. Fakat şanslı olduğu yanlar da vardır. Yirminci yüzyılda Amerika'da cinsellik sorunlarına ve davranışlarına karşı son derece hızlı bir anlayış değişmesi olmuştur. Ondokuzuncu yüzyıl boyunca cinsellik konularına karşı gösterilen düşmanlık, bu ülkede de egemen idi. Fakat 20. yüzyılın başlangıcından beri cinsel yaşamdaki anlayış ve davranışlar değişmeye başlamıştır. 50 yıl önce topluluk içinde ağza alınması olanaksız olan bazı cinsellik konuları, günümüzde çekinilmeden konuşulmaktadır. Bu değişikliğin bazı nedenleri bulunmaktadır:

1) Kadının gittikçe daha fazla cinsel ve ekonomik özgürlük kazanması,

2) Freud kuramının her yana yayılan güçlü etkisi,

3) Dünya savaşları sırasında Amerikan gençliğinin çeşitli uluslara ve kültürlere mensup insanlarla karşılaşması, bu kişilerin cinsellikle ilgili anlayış ve davranışlarının farklı olduklarını görmeleri. İşte bu anlayış açısından komitemiz, Kinsey'in araştırmalarını kolaylaştırıp desteklemiştir.

İngiltere'de cinsiyet araştırmalarının babası sayılan Havelok Ellis, buluşlarını yayınladığında sansürel ve hukuksal engellerle karşılaşmıştı. Daha sonra Freud'un nevrozlarda cinsiyetin rolünü açıklayan yazıları, doktor arkadaşlarının aforozuna uğradı. Ama Avusturyalı doktor, araştırmalarında ısrar etti, sonunda da cinsiyetin ruhsal ve toplumsal yaşamımızdaki etkileri üzerindeki anlayışlarımızı kökünden değiştiren kuramını ortaya koydu.

Elbette burada Freud ile Kinsey arasında bir karşılaştırma yapacak değiliz. Çünkü her iki bilim adamı, gerek kişilik, gerek mesleki durum ve deneyimleri, gerekse bilimsel amaçları açısından birbirlerinden çok farklıdır. Ancak hemen belirtelim ki Freud, kendi klinik deneyimlerine dayanarak birtakım kuramlar ileri sürdü, ama olayların araştırılmasına dayanarak bu kuramların temeli üzerine binayı kurabilmek için mesleki bilgisi yeterli değildi. Dr. Kinsey'in dikkatli, sabırlı, nesnel ve uzun süren çalışmalarıyla yapmak istediği şey işte budur. Dr. Kinsey, hem insanlar arasında hem de laboratuarda çalışmalar yapmıştır. Bu araştırmalar ilerledikçe cinsellik hakkında sağlam ve temel bilgilere kavuşacağız. Böylece de bu konuda ileri sürülecek kuramlar, bu araştırmalarla karşılaştırılarak kontrol edilecek, düzeltilecek veya tamamlanacaktır.

Bilgi ve anlayışın insan türünün varlığını yakından etkilediği zamanımızda Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü'nün bize yol gösterecek, bilgi verecek ve aydınlatacak araştırmalarını sürdürmesini dileyerek geleceğe umutla bakıyoruz.

ROBERT M. YERKES
Cinsiyet. Araştırmaları
Komitesi
Eski Başkanı

GEORGE W. CORNER
Cinsiyet Araştırmaları
Komitesi Yeni Başkanı

Alfred C. Kinsey - Kinsey Raporu
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM