OSMANLI' DA SEKS

Murat Bardakçı - Osmanlı' da Seks


Dine uygun birleşme...

Cinselliğin, sözlü ve yazılı edebiyatta böylesine eski geçmişe sahip olduğu bir ortamda, halk için yazılmış dinî metinlerin de bundan nasibini almaması imkansız...

İşte bu metinlerden biRi, Elhâc Mustafa Rakım'ın "Mürşid-i Müteehhilİn", yani "Evlileri İrşad Kitabı", İstanbul'da, 1872 yılında Mercan yokuşundaki Pastırmacı hanında, İbrahim Efendi'nin "himmetiyle" bastırılmış...

Hacı Mustafa, evliliğin "dinİ" bir konu olduğunu, dolayısıyla her aşamasında İslami kurallara uyulması gerektiğini söylüyor... Mesela nişan nasıl olacak, nikâh ne şekilde kıyılacak, kına gelinin hangi parmağına nereden başlayarak sürülecek, gerdeğe hangi elbiselerle girilecek, malum işler yapılırken hangi dualar okunacak, kitapta hepsi var... Hatta, ceninin oluşması sırasında devreye giren meleklerin konuşmalarına kadar...

"Mürşid-i Müteehhilin", dokuz bölüm:

Birinci bölümde nikah konusu; İkincide nikahın faydalan; üçüncüde nikahtan kaynaklanan gariplikler; dördüncüde nikah akdinin yapılması, çocuğun yaratılma şekli ve hangi kadınların nikaha lâyık olup hangisinin olmadığı; beşincide nikah konusunda hayırlı ve hayırsız erkekler; altıncıda kadının erkek üzerindeki hakkı; yedincide erkeğin kadın üzerindeki hakkı; sekizincide düğünün, cimanın, zifafın usulüyle çocuğun yaratılması, erkek, kız veya ikiz olup anaya yahut babaya benzemesinin sebepleri; dokuzuncuda doğurmanın usulü ve çocuğun ana-baba üzerindeki hakkı; onuncuda çocuğun ana-babaya karşı vazifeleri anlatılıyor.

Aşağıda, kitabın giriş kısmıyla cinsel ilişkinin yönteminden ve çocuğun yaratılma sürecinden bahseden sekizinci bölümü yer alıyor. Metinde geçen Arapça duaları Türkçe'ye çevirdik ve metne ara başlıkları ilave ettik.

MÜRŞİD-İ MÜTEEHİLİN (Evlileri İrşad Kitabı)

Vakta ki zemane hatunları (bu zamanın kadınları) libas-ı fahire ile ziynet edip (değerli elbiselerle süslenip) ve sokaklarda ve sahralarda gezerler ve tenhada ettiklerini oralarda işlerler. Haşa (Allah'a sığınırım) bunların halinden.

Ve nâs (insanlar) yanında incilerini bezerler, ricaller (erkekler) meyi eylesin deyu (diye). Ve günlerde oynarlar, hak tealanın azabına giriftar olurlar ("Allah'ın azabına uğrayacaklardır” anlamında). Ve nâs (insanlar) önünde hamamlara çıkarlar, tefahür ederler (övünürler). Şüphe yok ki, onlar maymun ve hınzır (domuz) gibi haşrolurlar (kıyamet gününde yaratılırlar). Bunların erlerine bir ehl-i din (din ehli) nasihat etse, bu vaize hakaretler eylerler. Zira bu kimseler, hatunlarının bu meclislerde gezmeleri ile iftihar ederler. Zira bu kimseler dünyada şeytanın karındaşlarıdır. Bu kimselerden gayret kalkmıştır ve sakallarını avratlarının ellerine vermişlerdir. Bunlar dinlerini avratlarının rızasına vaz'ettiler ("verdiler" anlamında). Bunlar fasik (sapkınlar) zümresinden oldular.

Heyhat, heyhat... Din hangi mahalde kaldı? Hudaya sığındık bu taifeden. Hak teala affeyleye.
Böyle olunca ben murad ettim (istedim), bunun ahvalini (hallerini) beyan etmek bu risalede. Ve bunda nikâhın adabını (usullerini) ve buna müteallik ahval (durumlar) ve zina ne guna (ne şekilde) olur?

Bundan sonra kalbim bana dedi: "Bu zamane ehli (bu devirde yaşayanlar) sana ve senin hakkında hezeyan söylerler (saçma sözler, hakaretler ederler). Zira onların yanında iaşe (leş) yemek nasihat dinlemekten muhabbetlidir (daha sevilir, tercih edilir)".

Ben dahi kalbime dedim ki: "Ya kalbim!.. Korkma. Hayırlısını acele eyle (hayır işlemekte acele et). Halk ne derse desin". Sonra, bu risalenin tasnifine (yazılmasına) Allah-u tealanın tevfıkiyle (yardımıyla) başladım...

Murat Bardakçı - Osmanlı' da SeksShare this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM